• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

   Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet

Paragrafus 2008.06.06 00:00 2. Az ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, a nem ellenőrzött ellátási esetek után
a) a háziorvosi szolgáltató díjazásából bejelentkezett biztosított ellátása esetén a 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,
b) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató eseti ellátásának díjazásából a tárgyhónapban egy eseti ellátásra jutó díj összegének 10%-a,
c) a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra szerződéssel rendelkező szolgáltató díjazásából a 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,
d) a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10%-a
kerül levonásra.
3. A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.
4. Amennyiben a háziorvosi szolgáltató ápoló, védőnő, gyermekápoló vagy asszisztens szakdolgozókon túlmenően a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, az elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára
a) a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén - kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet - 800 ponttal megemelt érték,
b) nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 800 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték."
A további szakdolgozó után megállapított degressziós ponthatár alkalmazására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződése módosításának érvénybe lépését követő hónaptól kerül sor.
5. A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján – 2008. október hónap 1. napjától kezdődően az alábbi fix összegű díjra jogosult:
a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt 253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van 235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van 197 000 Ft,
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt 290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van 272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van 235 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt 271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van 250 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van 214 000 Ft.

6. A fogászati alapellátásban a fogászati szolgálat a területi kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó - és a szerződésben megállapított - lakosok számától függően a korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke jelenleg 31 Ft/hó. 2008. június 1-től kezdődően a díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó összegre emelkedik.
A rendelet mellékletben tartalmazza az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális időkeretekről, kód és beavatkozás megjelölésével.
Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, a mellékletben feltüntetett minimumidők figyelembevételével, a rendelet mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak. A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére."
Nem számolhatók el az adott fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatának, illetve szakrendelésének tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek. A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat, illetve szakrendelés által jelentett összteljesítményből a havi rendelési idő és a minimumidők alapján meghatározott teljesítmény szerint, időarányosan kerül megállapításra. A havi rendelési idő a finanszírozási szerződésben rögzített heti rendelési idők éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra.

%0A%0Ahttp://weborvos.hu/paragrafus/151_2008_v_30_korm/114398/">

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2008/81. (V. 30.)
Hatályosság kezdete:2008. június 1., 2008. október 1.
I. A jogszabály módosítja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet:

1. Az Ebtv. szerint finanszírozási, illetve ártámogatási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő egészségügyi szolgáltató, a kizárólag egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz forgalmazója, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével - az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően, transzplantáció esetén a transzplantáció céljából történt fekvőbeteg-gyógyintézeti felvételkor az ellátás igénybevételét megelőzően, a TAJ számot igazoló okmány bemutatását, vagy ennek hiányában az ellátott személy azonosítására szolgáló, rendelkezésre álló adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme) hitelt érdemlő igazolását követően, az OEP nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy a biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.
2. A technikai feltételek biztosításáig, de legkésőbb 2008. december 31-ig mentesül az ellenőrzési kötelezettség alól a szolgáltatást több településen is ellátó háziorvosi szolgáltató azon ellátások vonatkozásában, amelyeket - a székhely kivételével - olyan településen végez, ahol az elektronikus úton történő ellenőrzésnek hiányoznak a technikai feltételei. A technikai feltételek hiányáról a szolgáltató a jelentése megküldésével együtt értesíti a finanszírozót.
3. Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátás igénybevételekor az elektronikus (on-line) adatkapcsolatnak az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt nem tudja ellenőrizni, hogy az ellátást igénybe vevő személy a nyilvántartásban ellátásra jogosultként szerepel-e, mentesül az ellenőrzés elmulasztásához külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alól, feltéve, hogy az üzemzavart igazolni tudja és a hiba tényét annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon jelzi a MEP felé. Az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavarnak az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem az egészségügyi szolgáltató ellenőrzése alatt álló távközlési rendszer üzemzavara minősül.
4. Amennyiben az értesítés alapján a MEP megállapítja, hogy az üzemzavar az említett okból állt fenn, az egészségügyi szolgáltatás - a külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alkalmazása nélkül - az ellátásra meghatározott finanszírozási szabályok szerint kerül elszámolásra.

A jogviszony-ellenőrzési díjra a szolgáltató 2008. január 1-jétől jogosult, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár első alkalommal 2008 júniusában utalványoz.

II. A jogszabály módosítja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet is. A fontosabb változások:
1. A finanszírozási, illetve ártámogatási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével - az adott ellátás után járó összeg 90 százalékára jogosult, ha az előírt ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette."
2. Az ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, a nem ellenőrzött ellátási esetek után
a) a háziorvosi szolgáltató díjazásából bejelentkezett biztosított ellátása esetén a 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,
b) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató eseti ellátásának díjazásából a tárgyhónapban egy eseti ellátásra jutó díj összegének 10%-a,
c) a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra szerződéssel rendelkező szolgáltató díjazásából a 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,
d) a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10%-a
kerül levonásra.
3. A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.
4. Amennyiben a háziorvosi szolgáltató ápoló, védőnő, gyermekápoló vagy asszisztens szakdolgozókon túlmenően a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, az elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára
a) a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén - kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet - 800 ponttal megemelt érték,
b) nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 800 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték."
A további szakdolgozó után megállapított degressziós ponthatár alkalmazására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződése módosításának érvénybe lépését követő hónaptól kerül sor.
5. A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján – 2008. október hónap 1. napjától kezdődően az alábbi fix összegű díjra jogosult:
a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt 253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van 235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van 197 000 Ft,
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt 290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van 272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van 235 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt 271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van 250 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van 214 000 Ft.

6. A fogászati alapellátásban a fogászati szolgálat a területi kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó - és a szerződésben megállapított - lakosok számától függően a korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke jelenleg 31 Ft/hó. 2008. június 1-től kezdődően a díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó összegre emelkedik.
A rendelet mellékletben tartalmazza az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális időkeretekről, kód és beavatkozás megjelölésével.
Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, a mellékletben feltüntetett minimumidők figyelembevételével, a rendelet mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak. A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére."
Nem számolhatók el az adott fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatának, illetve szakrendelésének tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek. A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat, illetve szakrendelés által jelentett összteljesítményből a havi rendelési idő és a minimumidők alapján meghatározott teljesítmény szerint, időarányosan kerül megállapításra. A havi rendelési idő a finanszírozási szerződésben rögzített heti rendelési idők éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra.

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink