• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

   Teljesen megújul az Országos Reumatológiai Intézet

  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

2007. évi LXXI. törvény

Paragrafus 2007.07.22 00:00
A 18 év alatti biztosított emelt összegű vizitdíj ellenében jogosult a járóbeteg-szakellátásra, amennyiben
a) azt más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos azt kezdeményezte,
b) a biztosított a beutalóval igénybe vehető ellátást beutaló nélkül veszi igénybe."

Az Ebtv. jelenleg is hatályos 19.§ (3) bekezdése szerint: Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során a biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet, amennyiben azt a biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége nem zárja ki, azzal, hogy ezt a szabályt az egészségügyi szolgáltatónál nem munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott orvos választására is alkalmazni kell.

Az Ebtv. új módosító előírása alapján: A biztosított részleges térítés mellett jogosult a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével az ellátást végző orvos 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti megválasztására;"

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. Törvény az alábbi új rendelkezésekkel egészül ki.
- Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem helyi önkormányzat, az egészségügyi szolgáltató fenntartója az e törvény alapján a szolgáltató rendelkezésére bocsátott szakellátási kapacitások és a 2006. december 31-én érvényes finanszírozási szerződésben meghatározott járóbeteg-szakellátási kapacitások tekintetében más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval feladatátadási szerződést köthet."
Az ellátási területet az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói (tulajdonosai) megállapodásukban módosíthatják a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. A megállapodást az azt aláíró fenntartók (tulajdonosok) az aláírástól számított 5 napon belül kötelesek megküldeni az egészségügyi államigazgatási szervnek és a miniszternek. Amennyiben az ellátási terület módosítása ellátási érdekből szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartóit (tulajdonosait) az ellátási terület módosítására. Ha a fenntartók (tulajdonosok) a felhívástól számított 30 napon belül nem állapodnak meg az ellátási terület módosításáról, és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyosan veszélyeztetné, az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az ellátási területet.
A települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójánál (tulajdonosánál) az egészségügyi szolgáltató megállapított ellátási területének módosítását. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója (tulajdonosa) a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem állapodik meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartójával (tulajdonosával), akit a települési önkormányzat a kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az ellátási területet, ha
a) a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja, és
b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója (tulajdonosa), amelyik ellátási területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében a módosítást kezdeményező településre ki fog terjedni.%0A%0Ahttp://weborvos.hu/paragrafus/2007_evi_lxxi_torveny/94264/">

Megjelenés helye, ideje: Magyar Közlöny 2007/80. (VI. 26.)
Hatályosság kezdete: 2007. július 1.
A törvény 20. §, 24. §, 32. § (3) bekezdése, 36. § (9) bekezdésének j) pontja 2008. január 1-jén lép hatályba A 23. § (6) bekezdésében foglaltakat 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

A módosítás érinti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapnyilvántartás és működési nyilvántartás adataira vonatkozó rendelkezéseket, valamint az Országos Etikai Tanácsra, és az etikai eljárásra vonatkozó szabályokat.
A módosítás érinti továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvényt, egészségügyi és személyazonosító adatok jogszerű kezelésére lehetőséget ad a vizitdíj visszaigénylésével összefüggő eljárásokban.

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. Törvény egyes rendelkezései is módosulnak, a Felügyelet elnökének és helyettesének kinevezési és felmentési szabályai tekintetében, továbbá a Felügyelet által megállapított jogsértések esetén megtehető intézkedések köre is változik.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény ( Ebtv.) módosítása alapján nem kell vizitdíjat, illetőleg kórházi napidíjat fizetni, ha
„j) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjának, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, illetve a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott rendvédelmi szervek szolgálati jogviszonyban álló tagjának a szolgálatával közvetlenül összefüggő intézkedése, eljárása során szerzett sérülése vagy betegsége miatt szükséges,
k) az ellátás az Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ) közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló tagjának, valamint az OMSZ mentésirányítása alatt működő napi operatív mentési feladatokat ellátó mentőszervezetek munkavállalójának a szolgálatával közvetlenül összefüggő intézkedése, eljárása során szerzett sérülése vagy betegsége miatt szükséges,
l) az ellátás a külön jogszabályban meghatározott tartós orvosi kezelés részét képezi,
m) az ellátást igénybevevő biztosított térítésmentesen legalább 30 alkalommal adott teljes vért és ezt a külön jogszabályban meghatározottak szerint igazolja,
n) tüdőszűrő vizsgálat igénybevételére a fertőző betegségek és járványok megelőzése céljából kerül sor, függetlenül attól, hogy az a külön jogszabályban foglaltak szerint kötelezően elrendelt-e,
o) az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerű alapfokú vagy középfokú iskolai oktatásban részt vevő biztosított az iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás keretében veszi igénybe,
p) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve az egészségbiztosítás pénzbeli vagy baleseti ellátására való jogosultság megállapítása céljából kerül sor."

A 18 év alatti biztosított emelt összegű vizitdíj ellenében jogosult a járóbeteg-szakellátásra, amennyiben
a) azt más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos azt kezdeményezte,
b) a biztosított a beutalóval igénybe vehető ellátást beutaló nélkül veszi igénybe."

Az Ebtv. jelenleg is hatályos 19.§ (3) bekezdése szerint: Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során a biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényelhet, amennyiben azt a biztosított egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma és az ellátás sürgőssége nem zárja ki, azzal, hogy ezt a szabályt az egészségügyi szolgáltatónál nem munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott orvos választására is alkalmazni kell.

Az Ebtv. új módosító előírása alapján: A biztosított részleges térítés mellett jogosult a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével az ellátást végző orvos 19. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti megválasztására;"

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. Törvény az alábbi új rendelkezésekkel egészül ki.
- Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója nem helyi önkormányzat, az egészségügyi szolgáltató fenntartója az e törvény alapján a szolgáltató rendelkezésére bocsátott szakellátási kapacitások és a 2006. december 31-én érvényes finanszírozási szerződésben meghatározott járóbeteg-szakellátási kapacitások tekintetében más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval feladatátadási szerződést köthet."
Az ellátási területet az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói (tulajdonosai) megállapodásukban módosíthatják a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével. A megállapodást az azt aláíró fenntartók (tulajdonosok) az aláírástól számított 5 napon belül kötelesek megküldeni az egészségügyi államigazgatási szervnek és a miniszternek. Amennyiben az ellátási terület módosítása ellátási érdekből szükséges, az egészségügyi államigazgatási szerv felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartóit (tulajdonosait) az ellátási terület módosítására. Ha a fenntartók (tulajdonosok) a felhívástól számított 30 napon belül nem állapodnak meg az ellátási terület módosításáról, és a módosítás elmaradása az ellátás biztonságát súlyosan veszélyeztetné, az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az ellátási területet.
A települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójánál (tulajdonosánál) az egészségügyi szolgáltató megállapított ellátási területének módosítását. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató fenntartója (tulajdonosa) a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem állapodik meg az ellátási terület módosításáról annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartójával (tulajdonosával), akit a települési önkormányzat a kezdeményezésben megjelölt, az egészségügyi államigazgatási szerv a megállapodás megkötésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 15 napon belül módosíthatja az ellátási területet, ha
a) a módosítás az érintett településen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja, és
b) a módosítással egyetért annak az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója (tulajdonosa), amelyik ellátási területe adott szakma tekintetében a módosítás következtében a módosítást kezdeményező településre ki fog terjedni.Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink